Fysioterapia

"Fysioterapeutti on terveiden ja sairaiden ihmisten liikkumis- ja toimintakyvyn asiantuntija"

Fysioterapiassa hoidetaan ja ennaltaehkäistään kattavasti erilaisia tuki- ja liikuntaelimistön ongelmia.  Fysioterapian tavoitteena on edistää ja ylläpitää yksilön jokapäiväisiä toimintoja sekä palauttaa toimintakykyä erilaisten kehon ongelmatilanteiden jälkeen. Tavoitteena on asiakkaan kivuttomampi arki.

Fysioterapian tavoitteeseen pääsemme vain kattavalla tutkimisella jotta emme hoitaisi vain oiretta sen syyn sijaan. Tällöin pääsemme katkaisemaan jopa vuosia kestäneet epämääräiset piinaavat kipukierteet. Terapiassa aktiivisen liikeharjoittelun, erilaisten pehmytkudoskäsittelyjen, mobilisoinnin sekä mm. kylmä-, lämpö-, sähkö- ja ultraäänihoitojen avulla palautamme asiakkaan kanssa yhteistyössä toimintakykyä.

Asiakkaan omalla motivaatiolla ja halulla parantua on erittäin suuri merkitys tavoitteiden toteutumiseen. Monipuolinen kuntoutus sopii kaiken ikäisille ja kuntoisille ihmisille.

Fysioterapeutti

Fysioterapeutti on terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö, joka on suorittanut fysioterapeutin, lääkintävoimistelijan tai erikoislääkintävoimistelijan tutkinnon. Fysioterapeutin ammattinimikettä saa käyttää ja ammattia harjoittaa vain tutkinnon suorittanut fysioterapeutti.
Fysioterapeutti vastaa työnsä suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä ottaen huomioon myös eettiset ja lainsäädännölliset näkökulmat. Fysioterapeutin työ on asiakaslähtöistä ja näyttöön perustuvaa.

Fysioterapia alkaa aina tutkimisella, joka tehdään aina ennen hoitojen aloittamista. Lisäksi hoitojakson aikana seurataan tilan etenemistä ja hoitojen lopussa tehdään loppututkimus.

Fysioterapeuttisessa alkututkimuksessa selvitetään haastatteluilla, havainnoinnilla, erilaisilla mittareilla, testeillä sekä palpoinnilla asiakkaan sen hetkinen tila.

Alkututkimuksen jälkeen tehdään yhdessä asiakkaan ja/tai omaisen kanssa hoitosuunnitelma, jossa otetaan huomioon asiakaan tila, toiveet ja näkemykset hoidon sisällöstä. Hoitosuunnitelmaa tarkennetaan tarvittaessa hoitojen edetessä. Alkututkimusten tuloksista saatua tietoa käytetään hyödyksi hoitosuunnitelmaa tehdessä sekä hoitojakson lopussa kun arvioidaan hoidon vaikuttavuutta.

Fasciakäsittely

Faskiamanipulaatiossa keskitytään faskiaan, kehon kalvorakenteeseen - ja nimenomaan sekä pinnalliseen että syvään faskiaan. Fascia on löyhää sidekudosta, joka yhdistää kehomme kaikki komponentit toisiinsa. Tämä kalvosto osineen muodostaa päästä varpaisiin ulottuvia myofasciaalisia linjoja sekä seqmenttejä, joihin vanhat traumat, kiinnikkeet tai "jumikohdat" voivat aiheuttaa poikkeavan nivelliikkuvuuden, heikentyneen lihastoiminnan tai kiputilan.

Viime vuosien aikana on tieteellisesti selvitetty, että 30% lihassoluista kiinnittyy faskiaan ja loput 70% jänteen kautta luuhun. Tämä tarkoittaa, että kolmasosa lihaksen tuottamasta voimasta välittyy faskian kautta, mikä tekee siitä merkittävän rakenteen ihmisen toiminnalle ja liikkumiselle. Faskialla on merkittävä rooli liikkeen kontrollissa, ja se on mukana kaikissa liikkeissä, riippumatta siitä tekeekö faskian alla oleva lihas työtä vai ei.

Fasciakäsittely on hierontaa syvempi ja hiukan napakampi käsittely, josta aiheutuva kitka ja lämpö saa aikaan kemiallisen reaktion kudoksessa. Fasciakäsittelyn jälkeen on normaalia, että hoidettu alue on jonkin aikaa koskettaessa aristava, punoittava ja kuuma. Käsittelyn jälkeen ei ole suositeltavaa käyttää kylmää hoitoalueella tai tulehduskipulääkettä.


Liikeharjoittelu

Terapeuttisella harjoittelulla tarkoitetaan aktiivisten ja toiminnallisten menetelmien käyttöä asiakkaan toimintakyvyn ja toimintarajoitteiden kaikilla osa-alueilla.  Harjoittelulla pyritään vaikuttamaan asiakkaan fyysisiin ominaisuuksiin, kipuun ja sen hallintaan sekä aktivoimalla hänen tietoista suhdettaan kuntoutumiseen. Terapeuttisella harjoittelulla voidaan harjoittaa asiakkaan hengitys- ja verenkiertoelimistön suorituskykyä, lihasvoimaa, lihaskestävyyttä, nivelten liikkuvuutta sekä motorisia taitoja, esimerkiksi kävelyä tai tasapainoa tai kehonhallintaa.

Terapeuttinen harjoittelu on fysioterapeutin yksilöllisesti asiakkaalle suunnittelemaa harjoittelua välineillä tai ilman.

Hyvälaatuinen asentohuimaus

Hyvänlaatuinen asentohuimaus on yleisin huimausta aiheuttava sairaus. Sen oireena on kiertävä, voimakas, muutamia sekunteja kestävä huimaus, joka liittyy asennon muutoksiin. Tyypillisiä tällaisia asentoja voivat olla makuulle meno, kyljen kääntäminen, makuulta istualleen nousu tai pään taivuttaminen eteenpäin.

Oireen aiheuttaa sisäkorvassa sijaitsevan tasapainoelimen kaarikäytävään kulkeutunut sakka, otoliitit, joka liikkuessaan antaa väärää informaatiota pään liikkeistä. Sakka aiheuttaa asennonmuutosten yhteydessä voimakkaan huimausoireen.

Hyvänlaatuisen asentohuimauksen hyvä hoito on tyhjentää kaarikäytävät sakasta painovoiman avulla liikuttamalla päätään ja vartaloaan liikesarjoin asiaan perehtyneen ammattilaisen opastuksella. Hoitoa kutsutaan asentohoidoksi.

Kinesioteippaus

Kinesioteippausta käytetään yleisimmin lievittämään kipua, lisäämään nivelliikkuvuutta sekä normalisoimaan lihastoimintaa. Lisäksi nivelen mekaniikan osalta kinesioteipillä voidaan ohjata niveltä toimimaan mekaanisesti oikein sekä tarvittaessa tukea niveltä.

Myös erilaiset turvotustilat voivat olla otollisia kinesioteippauksen kohtaita. Kinesioteippausta voidaan käyttää harjoittelun tukena ja yhtenä fysioterapeuttisena keinona kuntoutuksen osana.